Znaleziono 42 wyniki

autor: tesia
sob 22 kwie 2006, 10:13
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: Dystynkcja Opiekun MDP?
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 4666

Pozdrawiam naszywka - oznaka opiekuna MDP jest opracowana przez Komisje M³odzie¿y i zatwierdzona przez Prezydium Zarz±du G³ównego teraz bêdzie zatwierdzana przez Zarz±d G³ówny je¶li wszystko przejdzie pomy¶lnie to ju¿ w maju bêdziemy mieli zatwierdzon± i wprowadzon± do regulaminu Naszywke dla Opieku...
autor: tesia
czw 16 lut 2006, 16:03
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: Specjalno¶ci dla MDP
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 4816

Specjalno¶ci dla MDP

9 lutego 2006 r. Prezydium Zarz±du G³ównego ZOSP RP w Warszawie zatwierdzi³o na wniosek Komisji M³odzie¿y ZG ZOSP RP nowy regulamin nadawania specjalno¶ci dla MDP mam nadziejê ¿e ju¿ nied³ugo opublikowany zostanie w STRA¯AKU i do pracy druhowie.......... nie po to siedzieli¶my po nocach ¿eby¶cie nic...
autor: tesia
pn 02 sty 2006, 16:49
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: Instrukcja dobrego sasiedztwa - konkurs
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1628

Instrukcja dobrego sasiedztwa - konkurs

Eseje, reporta¿e, filmy i fotografie mo¿na przesy³aæ na konkurs: "Polska-Niemcy: instrukcja obs³ugi". Autorzy prac musz± mieæ 18-30 lat. Tematyka prac powinna dotyczyæ s±siedztwa polsko-niemieckiego. G³ówna nagroda w konkursie wynosi 4000 euro (druga i trzecia odpowiednio: 2000 i 1000 euro). Konkurs...
autor: tesia
pn 02 sty 2006, 16:48
Forum: Współpraca międzynarodowa
Temat: Instrukcja dobrego sasiedztwa - konkurs
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 13637

Instrukcja dobrego sasiedztwa - konkurs

Eseje, reporta¿e, filmy i fotografie mo¿na przesy³aæ na konkurs: "Polska-Niemcy: instrukcja obs³ugi". Autorzy prac musz± mieæ 18-30 lat. Tematyka prac powinna dotyczyæ s±siedztwa polsko-niemieckiego. G³ówna nagroda w konkursie wynosi 4000 euro (druga i trzecia odpowiednio: 2000 i 1000 euro). Konkurs...
autor: tesia
pn 02 sty 2006, 16:43
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: Logo MDP
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2668

Logo MDP

Konkurs na Logo MDP zosta³ rozstrzygniêty 16 listopada 2005 roku teraz musi zostaæ jeszcze zatwierdzony przez Prezydium Zarz±du G³ównego ZOSP RP, mam nadziejê ¿e stanie siê to na najbli¿szym posiedzeniu. Do tego czasu proszê siê wstrzymaæ z jego wykorzystaniem - stosowne inf zostan± og³oszone. Na dz...
autor: tesia
śr 11 maja 2005, 09:35
Forum: Aktualności
Temat: Dziewczyny a akcje ratowniczo-gaśnicze!!!
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 6664

KDP - Kobieca Dru¿yna Po¿arnicza mo¿na j± zobaczyæ na niejednych zawodach przecie¿ mamy tak± kategoriê startow± (KDP -nazywan± te¿ sekcj± kobiec±, oczywi¶cie to nie to samo wiem!) to nie wyklucza oczywi¶cie mo¿liwo¶ci i¿ kobieta mo¿e wystartow±æ nawet jako cz³onek sekcji mêskiej oraz braæ udzia³ w a...
autor: tesia
śr 11 maja 2005, 09:18
Forum: Współpraca międzynarodowa
Temat: WYMIANA
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 21069

Je¶li jeste¶cie zainteresowani wspó³prac± PL-N lub szukacie partnera to polecam kontakt:

Deutsche Jugendfeuerwehr
sekretariat
Koblenzer Strasse 133
53177 Bonn
tel. 0228 952910
fax.0228 334160
email: info@jugendfeuerwehr.de :wink:
autor: tesia
pn 02 maja 2005, 12:12
Forum: Aktualności
Temat: Historia odznaczeń
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 2609

W 2004 roku ukaza³a siê ksi±¿ka:
"ODZNACZENIA, ODZNAKI I OZNAKI STRA¯Y PO¯ARNYCH W POLSCE 1915-2002" :!:
Autorstwa Krzysztofa Kr±¿el i Stefana Oberleitner
bardzo dobra pozycja :!:
mo¿na j± zakupiæ w Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach
skontaktuj siê mo¿e zgodz± siê na przes³anie poczt± :)
autor: tesia
pt 22 kwie 2005, 09:06
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: Specjalności pożarnicze dla MDP
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 4095

Rozmawia³am wczoraj z Pani± dyr. WUS w Brzezinach. Istotnie w tej chwili nie ma, gdy¿ po prostu do tej pory nikt z Was o to nie prosi³ :!: Je¶li regulamin zostanie zmieniony, albo nie zajd± ¿adne zmiany, to wtedy mam zapewnienie ¿e WUS bêdziê specjalno¶ci robi³. :) Przez tyle lat nic nie robiono (po...
autor: tesia
śr 20 kwie 2005, 14:00
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: Specjalności pożarnicze dla MDP
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 4095

Ca³kiem niedawno by³y do kupienia w WUS Brzeziny - nie wiem jak jest dzi¶.
Natomiast radzê siê wstrzymaæ, bo tak jak pisze TEDI bed± one aktualizowane i prawdopodobnie zmieni siê regulamin. :wink:
autor: tesia
wt 08 mar 2005, 11:37
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: OTWP- kategorie wiekowe
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 7095

Ja te¿ chêtnie poczytam jak przebieg³y eliminacje na szczeblu gminnym. Interesuje mnie szczególnie to w jaki sposób zorganizowali¶cie i urozmaicili¶cie przebieg tych eliminacji oraz jak wypad³a najm³odsza grupa wiekowa - uczniowie szkó³ podstawowych. :)
autor: tesia
pn 07 mar 2005, 16:27
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: OTWP- kategorie wiekowe
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 7095

Spokojnie druhu :arrow: 1. zaraz odbiorê :!: wiadomo¶æ i odpowiem 2. nie jestem pracownikiem Zarz±du G³ównego i wszystko co robiê, robiê S P O £ E C Z N I E - czyli nie zarabiam pieni±¿ków wrêcz przeciwnie jestem praktykiem dzia³aj±cym w terenie :lol: 3. ciekawi mnie ile ju¿ eliminacji do OTWP zorga...
autor: tesia
pn 07 mar 2005, 10:47
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: OTWP- kategorie wiekowe
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 7095

Re: OTWP- kategorie wiekowe

Przykro mi, ale niestety organizator ma prawo wnie¶æ poprawki do regulaminu. :( Mo¿e np. ograniczyæ liczbê startujacych laureatów na danym szczeblu. Wiem ¿e Zarz±d Oddzia³u Wojewódzkiego w Gdañsku ju¿ kilka lat temu wprowadzi³ zmiany w regulaminie OTWP i na Twoj± niekorzy¶æ do tej pory chyba nikt ni...
autor: tesia
śr 02 mar 2005, 09:05
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: OTWP- kategorie wiekowe
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 7095

Re: OTWP- kategorie wiekowe

Czy druh ma obowi±zuj±cy Regulamin OTWP z 16 grudnia 2004 r. :?: Wiek nie jast tam okre¶lony je¶li chodzi o liczbê lat. Je¶li kto¶ jest uczniem np. Technikum czyli szko³y ponadgimnazjalnej i ma 20 lub 21 lat to zgodnie z obowiazuj±cym regulaminem mo¿e startowaæ. Chyba ¿e który¶ z organizatorów elimi...
autor: tesia
pn 28 lut 2005, 09:43
Forum: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Temat: Kurtka dla M³odzie¿y
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 14964

Przykro stwierdziæ ¿e nikt siê nie interesuje tematem kurtki-a tak siê napracowali¶my.
Obawiam siê ¿e problem jest nico g³êbszy i ma korzenie w tym, ¿e ma³o osób w ogóle siê interesuje umundurowaniem MDP. :cry: