Znaleziono 31 wyników

autor: kolt
pt 07 wrz 2012, 18:07
Forum: Aktualności
Temat: CO ZROBIĆ ZA OBRAŻENIE BURMISTRZA
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 1226

Re: CO ZROBIĆ ZA OBRAŻENIE BURMISTRZA

Przemyślcie to dobrze, może on sobie na to zasłużył. my mamy takiego burmistrza, że ten arsenał słów by bardzo dobrze do niego pasował. Odmówił finansowania kosztów administracyjnych pozyskanego nieodpłatnie samochodu gaśniczego i zmusił nasz do przekazania go na gminę ( dla ogólnego bezpieczeństwa ...
autor: kolt
ndz 21 cze 2009, 21:11
Forum: Aktualności
Temat: problem z motopompą
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 938

Re: problem z motopompą

wodę należy zasysać na wolnych obrotach (pół)a zrywa ci bo ze smoka wyciągnąłeś zawór zwrotny

pozdrawiam kolt
autor: kolt
sob 07 lip 2007, 00:00
Forum: Porady prawne
Temat: ekwiwalenty za akcje
Odpowiedzi: 60
Odsłony: 15941

Koledzy druhowie ekwiwalentu nikt nam nie zabrał, tylko został właściwie zinterpretowany Art. 28, zgodnie ze swym wydźwiękiem. Ja w 2004r pisałem na forum o złej interpretacji tego artykułu.(sprawa wynagrodzeń za udział w akcjach) W tej chwili powinniśmy się skupić jak poprawić ten artykuł aby w prz...
autor: kolt
pt 01 gru 2006, 22:45
Forum: Porady prawne
Temat: Sprawa wynagrodzeń za udział w akcjach członków OSP.
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 31112

Ja nie uwa¿am ¿e nie nale¿y siê ekwiwalent za udzia³ w akcjach tylko w ten sposób interpretujê Art. 28 ust.3 dnia 24 sierpnia z 1991r Art. 28. 1. Cz³onek ochotniczej stra¿y po¿arnej, który uczestniczy³ w dzia³aniu ratowniczym lub szkoleniu po¿arniczym organizowanym przez Pañstwow± Stra¿ Po¿arn±, otr...
autor: kolt
czw 30 lis 2006, 21:56
Forum: Porady prawne
Temat: Sprawa wynagrodzeń za udział w akcjach członków OSP.
Odpowiedzi: 96
Odsłony: 31112

Nie uzasadnione wyp³acanie ekwiwalêtu za udzia³ w akcjach r-g dla mnie mija siê z celem naszego stowarzyszenia (ochotnicza), Za udzia³ w akcjach nie powinni braæ wynagrodzenia kierowcy z racji otrzymywanego uposa¿enia za obs³ugê samochodu z UM i G. Komendanci gminny, którzy otrzymuj± wynagrodzenie z...
autor: kolt
śr 22 lis 2006, 20:11
Forum: Sprzęt strażacki
Temat: PO 5
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1735

PO 5

Motopompa strzela w ga¼nik poniewa¿ w trakcie zasysania d¼wignia, która uruchamia ssanie na pod spodem stopkê i ta stopka powinna poprzez naci¶niêcie na bolec wystaj±cy z plastykowej podk³adki do której dochodzi przewód z przerywacza pierwszego t³oku pu¶ciæ pr±d na masê i w ten sposób roz³±czyæ zap³...
autor: kolt
pn 10 lip 2006, 23:45
Forum: Oferty kupna/sprzedaży
Temat: Tanie No¿yce Holmatro
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1809

Tanie No¿yce Holmatro

Na Allegro s± do kupienia No¿yce Hydrauliczne "HOLMATRO" s± to no¿yce wraz z rêczn± pomp± i podstaw± do mocowania ca³ego kompletu. Pochodz± ze Szwajcarskiej Armii z demobilu i s± takie co w ogóle nie by³y u¿ywane. http://www.allegro.pl/item114895276_nozyce_hydrauliczne_strazackie_holmatro.html Pozdr...
autor: kolt
śr 22 mar 2006, 00:51
Forum: Porady prawne
Temat: ODWOŁANIE KOMENDANTA
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1971

komendant gminny

Wiem, o co ci chodzi Na zje¼dzie delegatów do Zarz±du miejsko gminnego przedstaw swój problem i z komentuj pracê Komendanta Gminnego. Pamiêtajcie o jednym, ¿e Prezydium Zarz±du tzn. kandydaci do zarz±du miejsko gminnego z poszczególnych jednostek wybiera ze swego grona równie¿ Komendanta Gminnego a ...
autor: kolt
śr 22 lut 2006, 23:23
Forum: Aktualności
Temat: Nadleśnictwa i środki na jednostki KSRG
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 2661

Zgadzam siê z Krzysztofem odno¶nie tej formy przekazywania sprzêtu.
My w 2004 roku otrzymali¶my z Nadle¶nictwa Cz³opa samochód ga¶niczy STAR 266 .
Z rozmowy z dyrektorem rejonu wynika³o ¿e maj± do dyspozycji po 5000z³ co rocznie.


pozdrawiam kolt
autor: kolt
ndz 02 paź 2005, 09:59
Forum: Wydawnictwa Strażackie
Temat: prosze o pomoc
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 16268

kalendarz

My zamawiamy przez Zarz±d Wojewódzki, oddzia³y te zawsze dodatkowo prowadz± dzia³alno¶æ handlow± sprzedaj±c sprzêt stra¿acki z racji wykorzystania dotacji jak± otrzymuj± na w/w sprzêt.

pozdrawiam kolt
autor: kolt
ndz 25 wrz 2005, 00:23
Forum: Sprzęt strażacki
Temat: PROBLEM ZE SPORTOWĄ POMPĄ
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 2090

Pompa PO 5

Zbyt mocno odchudzi³e¶ ko³o zamachowe.

pozdrawiam kolt
autor: kolt
czw 30 cze 2005, 00:22
Forum: Porady prawne
Temat: pomoc dla strazaków ochotnikow w zdobyciu pracy
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 4335

Praca dla Stra¿aka

Mo¿e nie mówmy tylko o pracy w PSP pomó¿my sobie nawzajem poszukaæ pracy gdzie¶ zagranic± ma krótko , ¿eby poprawiæ sobie bud¿et rodzinny - bo dzia³aj±c w naszych strukturach aby byæ na tak zwanym ¶wieczniku trzeba du¿o po¶wiêciæ w³asnego czasu a nawet pieniêdzy bo za telefony i internet nikt mi nie...
autor: kolt
pt 08 kwie 2005, 22:00
Forum: Aktualności
Temat: Jak pozyskaæ nieodp³atnie zestaw R-1
Odpowiedzi: 264
Odsłony: 71848

Jak pozyskaæ nieodp³atnie zestaw R-1

W celu pozyskania zestawu ratowniczego R-1 nale¿y z³o¿yæ wniosek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (KRUS) przypisanego zgodnie z rejonizacj± do twego regionu. W wniosku nale¿y powo³aæ siê na porozumienie zawarte w dniu 23.12.1999r pomiêdzy Prezesem KRUS-u a Prezesem ZG OSP RP. Dodatkowo w...
autor: kolt
pt 14 sty 2005, 23:49
Forum: Aktualności
Temat: Oznakowanie pojazdów cywilnych
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 10894

Logo OSP

Da³em do opracowania logo i czekam jak bêdzie gotowe to go wspólnie ocenimy.
Czekam równie¿ na propozycje z waszej strony temat jest otwarty.pozdrawiam kolt
autor: kolt
czw 06 sty 2005, 21:35
Forum: Porady prawne
Temat: Zatrudnianie kierowców - przepisy
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2060

kierowcy

Warunki zatrudnienia kierowców Zatrudniaæ pracowników, w tym kierowców . Mo¿e zarówno OSP jak i gmina. Kierowcy zatrudnione przez gminê s± pracownikami samorz±dowymi , a nie pracownikami OSP; wykonywaæ umówion± pracê w OSP, czyli u innego pracodawcy mog± tylko na podstawie porozumienia zawartego w t...