Znaleziono 63 wyniki

autor: strażak
pn 27 cze 2005, 12:02
Forum: Porady prawne
Temat: Zwonienie z pracy
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 1689

zwolnienia od pracy

zwolnienia od pracy dla cz³onków OSP reguluje par.19 rozporz±dzenia RM opublikowane Dz. U. Nr 92, poz. 409 z 1991 r.
autor: strażak
pn 06 gru 2004, 13:41
Forum: Porady prawne
Temat: Czy Rada Gminy może rozwiązać OSP? - PILNE
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 3564

Re: Czy Rada Gminy mo¿e rozwi±zaæ OSP? - PILNE

Rada Gminy ani Wójt nie mo¿e rozwi±zaæ OSP - nie maja takich uprawnieñ. Mo¿e to zrobiæ Walne Zebranie OSP. Wójt musi zapewniæ ochronê ppo¿. na administrowanym terenie i w wiêkszo¶ci odbywa siê to za pomoc± Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Tylko ¿e Wójt ma coraz wiêcej zadañ i coraz mniej pieniêdzy na ...
autor: strażak
czw 25 lis 2004, 14:51
Forum: Porady prawne
Temat: Wzór wniosku o zakup sprzetu ze stawk± 7 % vat
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 2219

Re: Wzór wniosku o zakup sprzetu ze stawk± 7 % vat

Lista list± a firmy boj± siê Urzêdu Skarbowego i gdy p³atnikiem jest Urz±d Gminy to stawka jest i tak 22 %.
autor: strażak
pt 08 paź 2004, 11:47
Forum: Porady prawne
Temat: porady prawne
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 3936

Re: porady prawne

W KOÑCU OD CZEGO JEST STRA¯ PO¯ARNA - CHYBA POWO£ANA JEST DO RATOWNICTWA A NIE DO HANDLU ALKOHOLEM.
autor: strażak
czw 03 cze 2004, 13:48
Forum: Porady prawne
Temat: KOLEKCJONER SPRZĘTU POŻARNICZEGO
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1411

Re: KOLEKCJONER SPRZÊTU PO¯ARNICZEGO

prywatna stra¿ po¿arna - tego jeszcze nie by³o. :lol: :lol: :lol: :lol:

na ten temat mówi art. 9 ustawy o ochronie ppo¿ (Dz.U.Nr 147,poz. 1229 z 2002 r.)
autor: strażak
pn 24 maja 2004, 07:33
Forum: Sprzęt strażacki
Temat: Przygotowanie motopompy do Zawodów
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 13808

Re: Przygotowanie motopompy do Zawodów

PRZECZYTAJCIE SOBIE PUNKT 2.4 REGULAMINU ZAWODÓW SPORTOWO - PO¯ARNICZYCH
autor: strażak
śr 05 maja 2004, 14:52
Forum: Porady prawne
Temat: kalendarze
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1565

Re: kalendarze

:?: :?: CZY NAPRAWDÊ NIKT NIE ZNA ODPOWIEDZI NA TEN TEMAT :?: :?:
autor: strażak
czw 29 kwie 2004, 09:22
Forum: Orkiestry Strażackie
Temat: Jubileusz Orkiestry polaczony z promocja plyty
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 3091

Re: Jubileusz Orkiestry polaczony z promocja plyty

napisz jaka to gmina i województwo[/b]
autor: strażak
pt 27 lut 2004, 10:21
Forum: Porady prawne
Temat: osobowo¶æ prawna
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1883

Re: osobowo¶æ prawna

OSP jest stowarzyszeniem i nabywa osobowo¶æ prawn± po zarejestrowaniu siê w Krajowym Rejestrze S±dowym (niekoniecznie jako organizacja po¿tku publicznego). Komendant Gminny jest po to aby wam pomagaæ ( m.in. w rejestracji w KRS) a Urz±d Gminy po to aby was finansowaæ. OSP jest samodzieln± jednostk± ...
autor: strażak
pt 27 lut 2004, 10:13
Forum: Porady prawne
Temat: co z ¶wiadectwami kwalifikacji dla cz³onkow OSP
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 2974

Re: co z ¶wiadectwami kwalifikacji dla cz³onkow OSP

Poczytaj Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z 22.12.2003 r. w sprawie postêpowania z dokumentacj± zwi±zan± z prac± kierowcy opublikowane w Dz.U.Nr 230, poz. 2303 z 2003 r. Tam wszystko pisze. Przyjemnej lektury.
autor: strażak
pt 27 lut 2004, 10:09
Forum: Porady prawne
Temat: uczestnictwo w akcji
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1740

Re: uczestnictwo w akcji

Moim zdaniem jak kto¶ jest chory i ma zwolnienie lekarskie (czyli jest niezdolny do pracy) to nie mo¿e uczestniczyæ w akcji. Po to w³a¶nie przeprowadza siê badania lekarskie stra¿aków - aby stwierdziæ czy stra¿ak jest zdolny do pracy w zakresie ratownicwa. Ostatecznie mo¿esz popilnowaæ remizy jak re...
autor: strażak
pt 27 lut 2004, 08:59
Forum: Porady prawne
Temat: kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 12941

Kolego "KG" rozporz±dzenie MI w sprawie postêpowania z dokumentacj± zwi±zan± z prac± kierowcy zosta³o wydane 22.12.2003 i jest opublikowane w Dz.U.Nr 230,poz.2303 z 2003 r. i tam jest wzór za¶wiadczenia a warunki s± opisane w art.4 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie ...
autor: strażak
pt 27 lut 2004, 08:44
Forum: Aktualności
Temat: Czy warto byæ w OSP.
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 7556

Re: Czy warto byæ w OSP.

Praca spo³eczna w OSP przynosi wiele satysfakcji - nie ma z tego dochodów wrêcz przeciwnie s± wydatki. Ale jak masz trochê kasy (niewiele - sk³adka cz³onkowska) to wst±p - tylko pamiêtaj ¿e zawsze znajd± siê ludzie którzy kiedy¶ ciê posumuj± tak, ¿e bêdziesz mia³ serdecznie do¶æ wszystkiego.
autor: strażak
pt 27 lut 2004, 08:35
Forum: Porady prawne
Temat: Wynagrodzenie za po¿ary!!!
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 5058

Re: Wynagrodzenie za po¿ary!!!

wynagrodzenia za po¿ary (ekwiwalent) reguluje art. 28 Ustawy o ochronie ppo¿. - Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 zm. Dz.U.Nr 52, poz. 452 z 2003 r. Ale w gminach jest coraz wiêksza bieda - bo coraz mniej dotacji otrzymuj± a zadañ przybywa, no i szukaj± oszczêdno¶ci - teraz ju¿ w dziale "bezpieczeñs...
autor: strażak
pt 13 lut 2004, 09:09
Forum: Porady prawne
Temat: kalendarze
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1565

Re: kalendarze

na to pytanie te¿ nikt nie potrafi odpowiedzieæ?????