Wynagrodzenie za akcje

Dyskusja o aktualnych wydarzeniach odnoszących się do typowych sytuacji życia codziennego. Informacje z pierwszej ręki obejmujące tematy przyciągające uwagę.

tomer123
Posty: 11
Rejestracja: sob 15 sty 2005, 14:42
Lokalizacja: O¿arów
Status: Offline

Post autor: tomer123 » czw 04 sie 2005, 22:26

Jak sama nazwa wskazuje jeste¶my ochotnikami wiêc to co robimy jest bezinteresowne. Oczywi¶cie ustawodawca uj±³ w ustawie to i¿ nale¿y siê nam jaka¶ zap³ata. Niestety zapmnia³ okre¶lic kwotê. St±d wszystkie te nieporozumienia miedzy jednostkami s±siednich gmin a nawet w¶ród cz³onków danej jednostki.

Krzyś
Posty: 80
Rejestracja: pt 29 kwie 2005, 22:16
Status: Offline

Post autor: Krzyś » ndz 07 sie 2005, 21:57

W mojej gminie wypłacany jest strażakom ekwiwalent w najwyższym wymiaże. Jest tego w roku ok. 20 000 zł. Jednak strażacy przekazują wsazystkie pieniądze na OSP. I tak częściowo pokryliśmy koszty karosacji samochodu star 244, rok póżniej dopłaciliśmy do zakupu nowego samochodu gaśniczego, rok póżnie zorganizowany był obóż szkoleniowo-wypoczynkowy dla strażąków i ich rodzin. a w zeszłym roku zostały wymienione drzwi w obu boksach garażówych.
Urząd gminy wypłacając ekwiwalent strażakom nie może decydować na jaki cel pieniądze będą wydane. To że strażak przekazuje je OSP jest to jego indywidualna decyzja, jednak walne zebranie powino podjąć uchwałę o przyjęciu darowizny.
Można do urzędu gminy wysłąć oświadczenie woli strażąków o tym by wypracowany przez nich ekwiwalent wpływał bezpośredni na konto OSP i rola urzędu kończy sie wraz z wysłąniem pieniędzy.

Tom_Krak998
Posty: 32
Rejestracja: ndz 07 sie 2005, 20:00
Lokalizacja: Świętokrzyskie
Status: Offline

Post autor: Tom_Krak998 » ndz 07 sie 2005, 23:20

Niezależnie od tego jaka kwota jest przeznaczana za udział w akcji, niezaleznie również od ilości akcji, zawsze znajdą się ludzie lubiący wtykać nos w nie swoje sprawy, którzy to złosliwie lub nie rozsiewają plotki o tym że to sami strażacy organizują sobie "akcje zarobkowe" najgorsze w tym wszystkim jest to że w małych społecznościach wieści takie rozchodzą się niczym epidemia i powodują zachwianie zaufania społecznego wobec społeczników. Według mnie dobrym rozwiązaniem jest przeznaczanie zarobionych w ten sposób pieniędzy na sprzęt oraz bieżące potrzeby OSP (remonty, wycieczki itp.), jednakże podkreślam iż jedynym dysponentem gotówki w tym wypadku powinny być władze OSP.

Krzyś
Posty: 80
Rejestracja: pt 29 kwie 2005, 22:16
Status: Offline

Post autor: Krzyś » pn 08 sie 2005, 12:57

dodam jedynie to, że w mojej OSP to nie władze straży decydują o tym jak dysponować tymi środkami, a strażacy którzy wypracowali te pieniądze. naogół jest tak, że to zarząd wysówa propozycje a strażacy je akceptują lub nie.

Tom_Krak998
Posty: 32
Rejestracja: ndz 07 sie 2005, 20:00
Lokalizacja: Świętokrzyskie
Status: Offline

Post autor: Tom_Krak998 » pn 08 sie 2005, 15:11

W mojej OSP nie ma takiego członka zarządu, Który nie brał by udziału w akcjach, jesteśmy niewielką jednostką w skład której wchodzą w wiekszości młodzi ludzie.Natomiast w wypadku gdy członkowie zarządu nie biorą udziału w akcjach, a co za tym idzie nie zarabiają to wasz system dysponowania gotówką jest jak najbardziej porawny, bo to na jakie cele zostana zpożytkowane pieniądze zależy od tego kto je zarobił

Krzyś
Posty: 80
Rejestracja: pt 29 kwie 2005, 22:16
Status: Offline

Post autor: Krzyś » pn 08 sie 2005, 17:00

zarząd to również strażacy, natomiast nie wszyscy strażacy to zarząd

Tom_Krak998
Posty: 32
Rejestracja: ndz 07 sie 2005, 20:00
Lokalizacja: Świętokrzyskie
Status: Offline

Post autor: Tom_Krak998 » wt 09 sie 2005, 00:01

To właśnie miałem na myśli

kdatta
Posty: 88
Rejestracja: ndz 18 kwie 2004, 13:43
Lokalizacja: KARSIN (woj. pomorskie)
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: kdatta » czw 11 sie 2005, 00:01

Trwa ciekawa dyskusja i ile jednostek w Polsce tyle pomys³ów na ekwiwalent. Pewnie "z³otego ¶rodka" d³ugo nie znajdziemy :) U mnie zgodnie z uchwa³± Walnego Zebrania ca³y ekwiwalent pozostaje do dyspozycji OSP. Zarz±d na spotkaniach kwartalnych powiadania o planowanych inicjatywach, zakupach, a pozostali cz³onkowie maj± mo¿liwo¶æ zg³aszania swoich pomys³ów. Nikt nie odbiera swoich pieniêdzy, gdy¿ jeste¶my ochotnikami !!! Otrzymujemy aktualnie 8 z³/h kiedy¶ 12.80/h. Pieni±dze przeznaczamy na szprzêt, umundurowanie galowe oraz szkolenia cz³onków Jednostki Operacyjno-Technicznej czy MDP. Szukamy dofinansowania tych dzia³añ, aby te pieni±dze "rozmno¿yæ". Niekiedy siê to udaje. Je¶li po³±czymy swoje ¶rodki z funduszami partnerów inicjatyw udaje siê o wiele wiêcej. Nie chcemy rezygnowaæ z diet, gdy¿ ¶rodki te pomagaj± nam w pozyskaniu kolejnych, a druhowie widz±, ¿e zosta³y one dobrze zainwestowane. Wiem, ¿e wielu gmin nie staæ na wyp³acanie ekwiwalentu. Tam, gdzie stra¿acy wybieraj± swoich radnych (jestem najm³odszym radnym i reprezentujê sprawy OSP z terenu gminy) ich delegaci nie pozwol± na zmniejszenie bud¿etu na ochronê przeciwpo¿arow±. Jak powinno byæ, niestety ka¿da OSP sama musi sobie ustaliæ. A za ekwiwalentem jednakowym w ca³ej Polsce jestem oczywi¶cie za.

Pozdrawiam

Krzysztof
Kontakt: Komendant Gminny ZOSP RP - Krzysztof Datta e-mail. biuro@ospkarsin.pl GG 3230011 kom. 606 230 876
ODPOWIEDZ