Strona 1 z 8

Sms dla stra¿aka

: śr 17 sie 2005, 21:19
autor: kdatta
Przeczyta³em nowo¶æ na stronie ZG. Moim zdaniem to Gmina Trzebiatów mo¿e i wpad³a na dobry pomys³ informowania stra¿aków o alarmie za po¶rednictwem telefonów komórkowych, ale z pewno¶ci± nie jest to pierwsza taka gmina w Polsce :) Znam kilka gmin, kóre ju¿ to wprowadzi³y wcze¶niej. Na forum ju¿ od dawna rozmawiamy o dobrych i z³ych stronach takich rozwi±zañ (pagery, przystawki GSM). Osobi¶cie po namysle w przysz³ym tygodniu instalujê u siebie w OSP terminal GSM firmy Robotec. Wiem, ¿e pagery s± skuteczniejsze, ale ich cena i to ¿e w jednej kieszeni telefon a w drugiej pager mnie odstraszy³o. W s±siedniej jednostce ju¿ ten terminal dzia³a bardzo sprawnie. W firmie mo¿na nawet wypo¿yczyæ sobie ten sprzêt do przetestowania a potem zakupiæ. Gdyby kto¶ by³ zainteresowany to podajê namiary. Cena terminalu ok. 900 z³ a monta¿ mo¿na wykonaæ samemu. Trzebiatów zap³aci³ chyba z telefonami te 4000 ?

Pozdrawiam

Krzysztof

Podajê adres firmy:

Grzegorz Wróblewski
Robotec Zabrze
tel/fax: (032) 271-15-52 od 9 do 17
kom. 501-09-22-66
info@robotec.pl

: czw 18 sie 2005, 10:42
autor: kdatta
Sorki, ale poda³em pomy³kowo starty numer stacjonarny do tej firmy. Poni¿ej podajê poprawny. Ju¿ od wczoraj mam wiele wiadomo¶ci na prywatn± skrzynkê na temat tego terminalu. Zaraz jak u nas go wypróbujemy odpowiem wszystkim na zapytania. Tym, którzy my¶leli kiedy¶ o takim rozwi±zaniu mogê tylko podpowiedzieæ, ¿e jest kilka firm na terenie Polski co sprzedaj± te terminale, ale w firmie Robotec jest najtaniej, bo to PRODUCENT :) Sam porównywa³em ceny i sprawdzi³em to :D

Krzysztof

Aktualny adres:

Grzegorz Wróblewski
Robotec Zabrze
tel/fax: (032) 277-75-64 od 9 do 17
kom. 501-09-22-66
info@robotec.pl

: czw 18 sie 2005, 20:44
autor: Tom_Krak998
Mam pytanie odnośnie tego systemu. Jak przedstawiają się opłaty za przekazywane ze stanowiska kierowania smsy, czy opłaca się jakiś abonament??

: czw 18 sie 2005, 21:03
autor: kdatta
W terminalu jest zamontowany telefon komórkowy. Do niego dokupujesz kartê SIM od operatora, którego uwa¿asz za najlepszego (czyli o dobrym zasiegu) Z tej karty za ka¿dego sms-a (do ka¿dego stra¿aka oddzielny sms) pobierana jest op³ata jak za zwyk³ego sms-a. Wiadomo¶ci wychodz± co 3 sekundy. Znam OSP które dogada³y siê z operatorem i wykupi³y specjalne karty oraz otrzyma³y promocyjne ceny za sms-a, po 1 groszu. Niestety, trzeba o to pisaæ do Zarz±du operatora. Ale siê op³aca je¶li jest du¿o stra¿aków i wyjazdów. Terminal umo¿liwia wysy³anie do 250 u¿ytkowników. Nowo¶ci± jest te¿ ma³a centralka ze s³uchawk±, za po¶rednictwem której mo¿esz ³aczyæ siê z PSK. Tego nie ma w terminalu firmy Platan, a ilo¶æ u¿ytkowników jest zdecydowanie mniejsza - chyba 16 osób. To sprawi³o, ¿e mam ju¿ terminal Roboteca. W przysz³ym tygodniu go instalujemy. Na forum jest te¿ pewnie wielu u¿ytkowników tego terminalu. Napiszcie jak siê Wam sprawuje :?:

Krzysztof

: sob 20 sie 2005, 13:10
autor: lukaszkwiat
Czy ta firma ma jakąś strone internetową jesli tak to proszę o podanie linku
z góry dziękuje
----------------------------------
www.ospcharzykowy.prv.pl

: pn 22 sie 2005, 08:17
autor: Kazik5
Witam

www.robotec.pl

Pozdrawiam

Kazik
OSP Nak³o ¦l±skie

: wt 23 sie 2005, 11:48
autor: Sylwek
Witam,
podobnie jak kdatta i z podobnych powodów zdecydowałem się na terminal Robotec'a. Cena termianal jest konkurencyjna w porównaniu do innych, montaż, jeśli się ma centralkę Digitexu jest bardzo prosty (zrobiłem to sam) i ilość numerów chyba największa z możliwych. Wydaje mi się, że jeśli jednostka nie ma centrali Digitexu (obecna nazwa to Platan) do załączania syreny to byłoby więcej kłopotów i cena byłaby wyższa.
Z opisu wiem ze podobny terminal oferuje Adampol z Zabrza ale cena jest wyższa.
Inne cechy termianal to to że programowac go można praktycznie samemu. Pan Wróblewski, z którym miałem kontakt udzielił mi wskazówek telefoniczniei... wszystko zagrało.
Oczywiście sms (ze wszystkimi tego wadami czyli opłata, dłuższy czas wysyłania informacji bo ida po kolei, uzależnienie czasu dostarczenie sms'a od bramki operatora telefonii itp) to nie pagera, gdzie informacja idzie od razu do wszystkich ale cena jest znacznie niższa, poza tym wykorzystujemy fakt, że większośc ludzi ma telefony i nie trzeba ich dodatkowo kupować.
Ogólnie, po sprawdzeniu terminala "w boju" jesteśmy zadowoleni.
Moim zdaniem wadą tego rozwiązania jest to że sms'y nie są wysyłane przez pobudzenie zdalen stacji DSP jeśli remiza nie ma zasialania w energię elektryczną co nie zmienia faktu że nawet bez zalączania syreny sms'y mozna wysłać ręcznie z klawiatury terminala. Wydaje mi się, że można by to rozwiązać wykorzystująć wyjście na syrenę rezerwową stacji Digitexu ale jeszcze nie miałem czasu się z tym pobawić.
Małym zgrzytem był także czas dostarczenia termianal ale chyba panowie z Roboteca mają dużo pracy i po fakcie okazało się że warto było czekać bo terminal działa poprawnie i nawet dostaliśmy zniżkę z tego tytułu i koszty wysłania termianala ponieśli sami.
Sylwek

: wt 23 sie 2005, 14:54
autor: sebol
witam!!!Chciałbym tu sprostować że nieprawdą jest że Gmina Trzebiatów jest pierwszą osp która używa sms-a. W Siemianowicach Śląskich z sms-ów kożystamy już od 3lat. :wink: pozdro

: śr 31 sie 2005, 13:21
autor: Porta
SMS nie jest w stanie obudzić strażaka, oczywiście w niektórych przypadkach, ale powiedzmy, że w większości ... I co z Tym zrobicie panowie? Nie ma to jak stara, ale bardzo praktyczna syrena alarmowa ... :wink:

: śr 31 sie 2005, 18:02
autor: lukaszkwiat
Przecież każda jednostka która zakłada TERMINAL GSM nie bedzie likwidowała syreny alarmowej (bynajmniej tak jest już u nas w jednostce) Terminal ten ma służyć jako dodatkowy system alarmowy co usprawni nam szybsze dzialanie :)
Oczywiście taki Terminal posiada jeszcze wiele wiele innych plusów :)

pozdrawiam
Łukasz

---------------------------------
www.ospcharzykowy.prv.pl

: śr 31 sie 2005, 18:19
autor: Porta
W newsie o ile dobrze przeczytałem " syrena już nie będzie budzić ludzi w nocy", chodzi o ludność cywilną, czyli syrena zamilknie ... A strażacy? Czy sms jest w stanie obudzić, pogrążonych w głębokim śnie strażaków?

: śr 31 sie 2005, 21:01
autor: lukaszkwiat
hmm...
to może napisze tak
Jest to prawda co piszesz jednak nie do końca dlaczego ??
A dlatego że dyspozytor PSK może wywołac alarm porzez sms`y nie włanczając syreny a może też wywołać alarm wysyjając sms`y i jednocześnie włańcza syrene. U nasz w jednostce mamy ustawione tak że jeśli zdarzenie nie wymaga natychmiastowego wyjazdu np likwidacja os, szerszeni itp... no to nie widze potrzeby aby wlańczac syrene wystarczy wysłać sms`y do strażaków, no a jeśli wyjazd musi być natychmiastowy to jest włączona syrena i wysyla sms a dla nas nie jest istotne czy to jest dzień czy też noc. Pewnie się powtórzę ale my ten terminal traktujemy jako dodatkowe informowanie strażaków o danych zdarzeniach alarmaowych, które ma usprawnić szybsze działanie
Pozdrawiam
Łukasz

--------------------------------
www.ospcharzykowy.prv.pl

: śr 31 sie 2005, 23:01
autor: krzysztof_wojkowice
Witam forumowiczów

NIe wiem czy system zastosowany przez Gminê Trzebiatów jest pierwszym systemem zastosowanym w Polsce, ale wiem ¿e w mojej jednostce (OSP Wojkowice woj. ¶l±skie, pow. Bêdzin) mamy od kilku lat PAGERY z METRO-BIP-u i te¿ siê sprawdza. Koszt jaki ponie¶li¶y to by³ koszt pagerów MEMO CLASIC (w tamtym czasie to by³a na pewno wyzsza kwota ni¿ teraz) oraz koszt us³ugi METRO+ na któr± rocznie wydajemy dwukrotn± kwotê na us³ugê METRO + 100.
Us³ugê posiadamy od oko³o 10 lat.
Równocze¶nie z informacj± przes³an± na PAGERY przez konsultanta telefonicznego z centrali jest u¿ywana syrena alarmowa, której nie trzeba by³o do tej pory wy³±czyæ. I mam nadzieje, ¿e tak siê nigdy nie stanie pomimo tego ¿e mamy XXI wiek, a postêp techniczny wymusza zastosowanie nowych technik alarmowania.
Pamiêtajmy, ¿e z syren alarmowych korzyta Ochrona Cywilna i nikt nie bedzie pyta³ czy to komu¶ przeszkadza czy nie.

Pozdrawiam
Krzysztof

: czw 08 wrz 2005, 22:06
autor: kdatta
Cze¶æ wszystkim!

Tak jak pisa³em wcze¶niej zainstalowa³em wczoraj w swojej OSP terminal firmy Robotec. Okaza³o siê to bardzo proste. Testowali¶my urz±dzenie kilkana¶cie razy i za ka¿dym sms-y dociera³y do naszych stra¿aków :) i o to chodzi³o ! Wcze¶niej ogl±da³em terminale konkurencji, dro¿sze i ponoæ lepsze. Okaza³o siê jednak, ¿e ten terminal spe³nia wszystkie nasze wymagania tzn.:

- kasuje siê samoczynnie po 6 sekundach i jest ponownie gotowy do "akcji";
- wysy³a informacje o alarmach na telefony komórkowe stra¿aków (SMS,FLASH SMS lub CLIP);
- mo¿na go pod³±czyæ do ka¿dego istniej±cego systemu alarmowania;
- urz±dzenie pracuje z wszystkimi sieciami telefonii komórkowej na abonament lub na kartê;
- mo¿emy sami kasowaæ i dodawaæ nowe numery, co powoduje, ¿e nie trzeba bêdzie wydawaæ pieniêdzy na serwis /ka¿dy przyjazd z programem komputerowym do wprowadzania nowych danych kosztuje :( /

Jeste¶my jedyn± OSP w naszym powiecie z takim rozwi±zaniem. Terminal posiada mo¿liwo¶æ powiadamiania 2 grup odbiorców - o akcji lub æwiczeniach. Na specjalne ¿yczenie firma mo¿e rozszerzyæ ilo¶æ grup docelowych do kilku. U nas jednak powiadamiamy wszystkich, gdy¿ staramy siê, aby stra¿acy byli wyszkoleni w ka¿dej dziedzinie. Nie chcemy alarmowaæ oddzielnie ratowników medycznych, operatorów sprzêtu, czy kierowców. Po prostu nasi stra¿acy maj± ukoñczone kilka kursów i s± uniwersalni. Znam takie OSP co powiadamiaj± innych ludzi do wypadków a jeszcze innych do po¿arów.

Je¶li jeszcze nie macie terminala GSM w Jednostce, a planujecie w najbli¿szym czasie jego zakup to polecam opisany powy¿ej.

Pozdrawiam

Krzysztof

: pt 09 wrz 2005, 07:18
autor: kamil
Kolego mo¿esz podaæ ile ciê to kosztowa³o - wszystko ³±cznie z przyjazdem firmy, i czy to urz±dzenie ma jakies zasilanie awaryjne na przypadek braku pradu.
Dzieki