Wypadek na æwiczeniach...

Dyskusja o aktualnych wydarzeniach odnoszących się do typowych sytuacji życia codziennego. Informacje z pierwszej ręki obejmujące tematy przyciągające uwagę.

Topic author
tomer123
Posty: 11
Rejestracja: sob 15 sty 2005, 14:42
Lokalizacja: O¿arów
Status: Offline

Wypadek na æwiczeniach...

Post autor: tomer123 » pn 05 wrz 2005, 23:09

Witam.
Chcê siê z Wami podzieliæ trochê przykr± sytuacj±, a jednocze¶nie doradziæ. Moja jednostka zosta³a zaproszona do wziêcia udzia³u w zawodach Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie. Polega³y one na dru¿ynowym pokonaniu kilku konkurencji. Oczywi¶cie nie mamy wiele kontaktu z ¿adnymi akwenami, st±d te¿ zaproponowano nam æwiczenia na jednym z jezior.
Oczywi¶cie gmina zosta³a poinformowana o wyje¼dzie na æwiczenie, wraz z podaniem cz³onków jednostki, którzy brali udzia³ w æwiczeniach - by³o nas tylko dwóch. Poinformowana zosta³a równie¿ o tym KP.
Podczas æwiczeñ, kolega uleg³ nieszczê¶liwemu wypadkowi. Podczas wsiadania do ³ódki, niefortunnie stan±³ i z³ama³ sobie stopê. Niezw³ocznie udali¶my siê do szpitala, gdzie zosta³o wykonane prze¶wietlenie i wydana diagnoza - z³amana 5 ko¶æ ¶ródstopia. Tu¿ po diagnozie zosta³a powiadomiona KP o zdarzeniu.
Kolejnego dnia kolega uda³ siê do KP gdzie spisany zosta³ protokó³, a nastêpnie do Urzêdu Miasta i Gminy, w celu spisania protoko³u powypadkowego i wyst±pienia o ew. ubezpieczenie.
Prezes Zarz±du Gminnego niestety nie przyj±³ pisma ani protoko³u z KP i powiedzia³ ¿e ¿adne odszkodowanie siê nie nale¿y. Co w takiej sytuacji zrobiæ? Czy rzeczywi¶cie nie nale¿y mu siê odszkodowanie, czy poprostu nie maja go ochoty wyp³aciæ.
Pozdrawiam

strażak
Posty: 63
Rejestracja: wt 16 gru 2003, 13:28
Status: Offline

odp.

Post autor: strażak » czw 08 wrz 2005, 15:09

Prezes Zarz±du Gminnego nie tu nic do gadania. Szczegó³owo procedury powypadkowe okre¶la Rozp. RM z 24.12.2003 w sprawie przyznawania ¶wiadczeñ odszkodowawczych stra¿akom jednostek ochrony ppo¿. i cz³onkom OSP ............. opublikowane w Dz.U. Nr 1, poz.6 z 2003 r.

Topic author
tomer123
Posty: 11
Rejestracja: sob 15 sty 2005, 14:42
Lokalizacja: O¿arów
Status: Offline

Post autor: tomer123 » czw 08 wrz 2005, 20:15

W³a¶nie zapoznaje siê z tym rozporz±dzeniem
Dziêki.
Pozdrawiam

SenseY
Posty: 67
Rejestracja: ndz 20 lip 2003, 16:39
Status: Offline

Post autor: SenseY » pt 09 wrz 2005, 10:34

poprawka mała tj Dz.U. Nr.1 poz 6 ale z roku 2004.
ODPOWIEDZ