UWAGA dot. Wszystkich OSP- zwolnienie ze sporz±dzania CIT 2

Dyskusja o aktualnych wydarzeniach odnoszących się do typowych sytuacji życia codziennego. Informacje z pierwszej ręki obejmujące tematy przyciągające uwagę.

Topic author
skarbnik
Posty: 2
Rejestracja: sob 13 gru 2003, 21:26
Status: Offline

UWAGA dot. Wszystkich OSP- zwolnienie ze sporz±dzania CIT 2

Post autor: skarbnik » sob 10 sty 2004, 19:20

Prezesi Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych powinni pilnie w odpowiednich terytorialnie Urzêdach Skarbowych z³o¿yæ O¦WIADCZENIE zgodnie z art.25 ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych /z pó¿n. zm./ , ¿e OSP przeznacza ca³y dochód na dzia³alno¶æ statutow± i jest zwolniona od obowi±zków wynikaj±cych z art.25 ust.1 cytowanej ustawy.
Z³o¿enie takiego o¶wiadczenia zwalnia OSP od obowi±zków sporz±dzania miesiêcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT 2.

Skarbnik [/b]

boncki
Posty: 10
Rejestracja: pn 01 gru 2003, 01:10
Lokalizacja: Kamieniec Z±bkowicki
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: boncki » pn 12 sty 2004, 22:17

Witam .
Ma ktos wzór tego oswiadczenia?

Topic author
skarbnik
Posty: 2
Rejestracja: sob 13 gru 2003, 21:26
Status: Offline

Proponowane o¶wiadczenie

Post autor: skarbnik » pn 19 sty 2004, 12:05

boncki pisze:Witam .
Ma ktos wzór tego oswiadczenia?

Nie ma opracowanego wzoru ale powo³uj±c siê na wym. ustawê mo¿na napisaæ tak:

/piecz±tka OSP / Urz±d Skarbowy
w /podaæ siedzibê US/O¶wiadczenieZgodnie z art.25 ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /z pó¼n. zmianami/ o¶wiadczam, ¿e Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w ......................... jest podatnikiem o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4d i nie osi±ga przychodów z dzia³alno¶ci wymienionej w art. 17 ust.1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na inne cele ni¿ okre¶lone w art. 17 ust. 1b.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w ........................... jest zwolniona od obowi±zków wynikaj±cych z art.25 ust. 1 cytowanej ustawy./podpis Prezesa OSP/Takie o¶wiadczenie ¶wiadczy ,¿e OSP ca³o¶æ dochodu przeznacza na dzia³alno¶æ statutow± oraz nie prowadzi handlu b±d¼ produkcji wyrobami akcyzowymi. Jest wiêc zwolniona z obowi±zku sporz±dzania miesiêcznego CIT 2 .


skarbnik
ODPOWIEDZ