Strona 1 z 1

Kurtka dla M³odzie¿y

: czw 23 gru 2004, 14:19
autor: tesia
Obowi±zuj±cy Regulamin Umundurowania zosta³ w ostatnim czasie uzupe³niony o nowe zapisy.
Dotycz± one m.in. wprowadzenia na wniosek Komisji M³odzie¿y ZG ZOSP RP w Warszawie (która wcze¶niej wypracowa³a wzór) kurtki dla m³odzie¿y po¿arniczej.
Kurtka w kolorze czerwonym z elementami odblaskowymi, kapturem, czarnym polarem i warstw± wierzchni± mo¿e s³u¿yæ m³odzie¿y i opiekunom do noszenia w ró¿nych warunkach oraz w ciagu ca³ego roku.
Wprowadzaj±c kurtkê do regulaminu uzupe³nili¶my tym samym regulaminowe umundurowanie MDP.
Mo¿e ona byæ wspania³± nagrod± w turniejach, zawodach itp.
Kurtkê mo¿na zakupiæ w WUS w Brzezinach.
Pozdrawiam i ¿yczê przyjemnego noszenia.
:wink:

: sob 26 lut 2005, 18:51
autor: Tedi
Minęły ponad dwa miesiące jak Tesia zamieściła iformację o nowej kurtce. Mamy środek zimy i nikogo nie interesuje jak tz kurteczka wygląda. Jaby jej zrobić atest CNBOP to można w niej jeździć do wypadków drogowych. dodrze, że BRZEZINY szyją też duże rozmiary.

TEDI

: pn 28 lut 2005, 09:43
autor: tesia
Przykro stwierdziæ ¿e nikt siê nie interesuje tematem kurtki-a tak siê napracowali¶my.
Obawiam siê ¿e problem jest nico g³êbszy i ma korzenie w tym, ¿e ma³o osób w ogóle siê interesuje umundurowaniem MDP. :cry:

: ndz 05 lut 2006, 16:58
autor: kdatta
Tereska, nie przejmuj siê. Informujê Ciê, ¿e w bie¿±cym roku koñczê zakup pe³nego umundurowania swoich adeptów OSP (50 druhen i druhów) i jako kolejne zakupy dla MDP planujê zakup ..... zatwierdzonych kutrek ;)

A tak powa¿nie, to jako koordynator Rady ds. M³odzie¿y ZOP ZOSP RP w Ko¶cierzynie (woj. pomorskie) staram siê namawiaæ opiekunów do zakupu swoim podopiecznym zwi±zkowych mundurków. Nie jest to ³atwe, ale z ka¿dym rokiem na zawodach i uroczysto¶ciach szeregi staj± siê piêkniejsze. Od tego s± Rady ds. M³odzie¿y, aby walczyæ o równe prawa dla cz³onków MDP! No tak, ale czy takie Rady wszêdzie istniej±?

Krzysztof Datta

: ndz 05 lut 2006, 22:07
autor: Adriano
£adnie postarali¶cie siê kurtka jest.
Ale nie mogliby¶cie siê postaraæ nad materia³em na mundur dla MDP bo ten z WUS "drelich bawe³niany" jako¶ mnie odstraszy³.

Re: Kurtka dla M³odzie¿y

: śr 19 lut 2014, 09:25
autor: KwasM
Nie moge się doczytać...

Re: Kurtka dla M³odzie¿y

: śr 26 lut 2014, 10:26
autor: siostro25
Faktycznie, czytanie tego wymaga pewnego wysiłku.

Re: Kurtka dla M³odzie¿y

: pt 27 mar 2015, 09:03
autor: crespg
Naprawdę nie ma się czym przejmować.