Regulamin MDP

Dział poświęcony funkcjonowaniu MDP. Wszystko co dotyczy młodzieży w Strażach Pożarnych.

Topic author
administrator
Posty: 21
Rejestracja: wt 26 sie 2003, 16:03
Status: Offline

Regulamin MDP

Post autor: administrator » śr 15 paź 2003, 11:12

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ


I. PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA

1. Na postawie Statutu OSP, zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej może powołać Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone
w szkołach i placówkach wychowawczych lub w miejscu zamieszkania.
Nadzór merytoryczny nad nimi powinna sprawować najbliższa OSP.

Decyzję w sprawie powołania MDP w szkole podejmuje kierownictwo szkoły
w porozumieniu z zarządem miejscowej OSP.

Harcerskie Drużyny Pożarnicze (HDP) tworzone są w ramach struktur organizacyjnych harcerstwa i działają zgodnie z jego wewnętrznymi przepisami.


2. Drużynę powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej
do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Drużyna ma prawo używać proporca
w formie trójkąta równoramiennego o wymiarach: podstawa 30 cm, wysokość 45 cm, wg wzoru określonego przez Radę Drużyny /z uwzględnieniem symboliki pożarniczej/. Walne zebranie OSP może na wniosek Rady Drużyny nadać jej patrona.

3. Do podstawowych zadań MDP, zwanej w dalszych postanowieniach niniejszego regulaminu “drużyną” należy m.in.:

a) udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
b) podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
c) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.
d) rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,
e) podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,
f) działalność wolontariacka.

4. Drużyna stanowi integralną część składową jednostki OSP i realizuje jej uchwały.


II. CZŁONKOWIE DRUŻYNY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


1. Do drużyny mogą być przyjmowane dziewczęta i chłopcy w wieku od 7 do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców względnie pełnoprawnego opiekuna
na deklaracji członkowskiej /według załączonego wzoru/.

2. O przyjęciu do drużyny decyduje Rada Drużyny. Decyzja ta podlega akceptacji Zarządu OSP.

3. Pełnoprawnym członkiem drużyny staje się kandydat po złożeniu ślubowania.
ŚLUBOWANIE CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.
Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.


4. Członkowie drużyny mają prawo :

a) korzystać z bazy i wszelkich urządzeń technicznych OSP /w obecności opiekuna lub osoby uprawnionej/ z zachowaniem zasad bhp,

b) używać umundurowania i odznak organizacyjnych według odrębnego regulaminu,

c) wybierać i być wybieranym do Rady Drużyny,

d) brać udział w zebraniach OSP z głosem doradczym,

e) członkowie MDP powyżej 16 lat mogą być wybierani do władz OSP,

f) do nagród za wyróżniającą się pracę w drużynie.
5. Członkowie drużyny są obowiązani:

a) osiągać dobre wyniki w nauce,

b) wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków,

c) przestrzegać postanowień Statutu OSP, niniejszego regulaminu oraz uchwał
i postanowień zarządu OSP,

d) troszczyć się o dobre imię OSP i drużyny oraz przejawiać dbałość o powierzony im sprzęt i urządzenia,

e) aktywnie uczestniczyć w zbiórkach drużyny i szkoleniu pożarniczym, brać czynny udział w działalności macierzystej OSP.


6. Za wzorowe wykonywanie obowiązków członek drużyny może otrzymać następujące wyróżnienia:

a) pochwałę dowódcy drużyny,

b) pochwałę w rozkazie naczelnika OSP,

c) pochwałę zarządu OSP udzieloną publicznie podczas zebrania,

d) odznakę MDP OSP /zgodnie z regulaminem nadawania odznaczeń i odznak/,

e) list pochwalny lub dyplom nadany przez zarząd OSP względnie władze
Związku OSP RP.


7. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu wobec członka drużyny można stosować następujące kary:

a) upomnienie udzielone przez dowódcę drużyny,

b) upomnienie w rozkazie naczelnika OSP,

c) zawieszenie w prawach członkowskich,

d) wykluczenie z drużyny.

Kary wymienione w podpunkcie “c” i “d” nakłada Rada Drużyny na wniosek dowódcy
i opiekuna. Kary te podlegają akceptacji zarządu OSP.

8. Skreślenie z listy członków drużyny może nastąpić na własna prośbę członka drużyny lub na żądanie jego rodziców /pełnoprawnych opiekunów/.9. O wykluczeniu członka z drużyny zawiadamia się jego rodziców
lub pełnoprawnych opiekunów, a w razie potrzeby szkołę.


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA DRUŻYNY


1. Drużyna stanowi część składową OSP.


2. Zwierzchnią władzą drużyny jest zarząd OSP. Wyznacza on opiekuna odpowiadającego za jej pracę.


3. Przy OSP działa tylko jedna drużyna, licząca minimum 8 członków. W przypadku większej liczby członków drużyna może być dzielona na sekcje liczące minimum 4 osoby. W zależności od lokalnych uwarunkowań zarząd OSP na wniosek opiekuna ustala kryteria podziału drużyny na sekcje:

a) według wieku: maluchy 7 – 11 lat “Iskierki”
młodsze 12 – 15 lat “Płomyki”
starsze 16 – 18 lat “Ogniki”

b) według płci: chłopięce, dziewczęce, koedukacyjne.


4. W stosunku do drużyn działających w szkołach stosuje się analogiczny podział na sekcje jak w pkt. 3. Decyzję w tym temacie podejmuje kierownictwo szkoły na wniosek opiekuna drużyny z ramienia OSP.


5. W celu właściwej realizacji zadań drużyna opracowuje roczny plan pracy biorąc za podstawę zadania wynikające z niniejszego regulaminu oraz kierunków działania OSP i Związku OSP RP.


6. Pracą drużyny kieruje Rada Drużyny, w której skład wchodzą: dowódca, jego zastępca oraz dowódcy sekcji.


7. Dowódcę drużyny i jego zastępcę wybierają członkowie drużyny. Wybór podlega akceptacji zarządu OSP.


8. Dowódców sekcji powołuje dowódca drużyny / po uzgodnieniu z opiekunem/.
9. Do zadań Rady należy:

a) ustalenie planów działalności drużyny uwzględniających:
- potrzeby środowiska,
- doskonalenia umiejętności członków,
- rozwijanie zainteresowań członków drużyny.

a) rozpatrywanie spraw związanych z utrzymaniem porządku dyscypliny w drużynie,

b) omawianie wyników działalności drużyny i wniosków przedstawianych władzom OSP w różnych sprawach, w tym dotyczących usprawnienia działalności,

c) rozpatrywanie skarg i wniosków członków drużyny, wyrażanie opinii w tych sprawach,

d) poszukiwanie sposobów jak najlepszego wykonania zadań powierzonych drużynie,

e) wypowiadanie się w sprawach organizacyjnych członków drużyny,

f) ustalanie podziału pracy w drużynie i wyrażanie opinii w sprawach,
które wymagają decyzji władz straży,

g) omawianie innych spraw wynikających z działalności drużyny.


10. Rada Drużyny, którą kieruje dowódca drużyny spełnia rolę samorządu młodzieżowego.


11. Dowódca drużyny może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu OSP z głosem doradczym.


12. Do zadań dowódcy drużyny należy w szczególności:

a) reprezentowanie drużyny na zewnątrz,

b) organizowanie pracy drużyny i jej “Rady”,

c) realizowanie zadań zleconych przez zarząd OSP,

d) przedkładanie podczas zebrania sprawozdawczego OSP sprawozdania
z działalności za miniony rok i planu zamierzeń na rok następny,

e) przedkładanie zarządowi OSP wniosków o nadanie wyróżnień członkom drużyny.13. Obowiązkiem dowódcy drużyny jest ukończenie kursu dla dowódców MDP.


14. W zakresie zapobiegania pożarom członkowie drużyny powinni brać udział
w pracach propagandowo – uświadamiających, polegających
na upowszechnianiu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, szczególnie
w środowisku młodzieżowym, służąc jednocześnie własnym przykładem w tym względzie.


15. Członkom drużyny można powierzać takie czynności kontrolne jak:

patrolowanie miejscowości i terenów leśnych pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego, zwracanie uwagi na dzieci pozostawione bez opieki
w okresie nasilenia prac polowych.


16. Członkom drużyny nie wolno odbywać ćwiczeń stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub wymagających sprawności przekraczających ich fizyczne możliwości
- zgodnie z zasadami bhp.


17. Członkowie drużyny mogą brać udział w indywidualnych i zespołowych zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych i prowadzonych według odrębnych przepisów.


18. Członkom drużyny zabrania się bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych, natomiast zezwala się na wykonywanie czynności pomocniczych poza terenem akcji, między innymi takich jak:

a) zabezpieczenie obiektu OSP po wyjeździe sekcji do akcji,

b) opieka nad dziećmi,

c) pomoc ludziom poszkodowanym wymagającym opieki sanitarno-medycznej,

d) pomoc w przygotowaniu wyżywienia dla uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej.


19. Członkowie drużyny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami.


20. Drużyny od 7 lat można powołać w przypadku dokonania odpowiednich zmian
w Statucie Ochotniczej Straży Pożarnej.
21. Na szczeblu Zarządu Gminnego, Powiatowego, Wojewódzkiego można powołać koła opiekunów MDP, które działają na podstawie odrębnego regulaminu.
22. Drużyna prowadzi dokumentację działalności (książka pracy, kronika).


23. Rozwiązanie drużyny może nastąpić na podstawie uchwały zarządu OSP.

tesia
Posty: 42
Rejestracja: wt 03 cze 2003, 20:26
Status: Offline

Regulamin MDP

Post autor: tesia » pt 20 lut 2004, 09:36

Przyjêty regulamin MDP jest regulaminem wzorcowym.
Tak wiêc nie ma ¿adnych przeszkód, by dostosowaæ go do w³asnych portrzeb i warunków. Ka¿da OSP mo¿e wzbogaciæ go o dodatkowe zapisy. Pamiêtaæ jednak nale¿y, by nie kolidowa³y one z przyjêtym Statutem.

Jarozakr
Posty: 30
Rejestracja: czw 17 lut 2005, 19:24
Lokalizacja: Zakroczym
Status: Offline

a gdzie jest ten wzór deklaracji członkowskiej MDP ??

Post autor: Jarozakr » czw 17 lut 2005, 19:35

Witam, wszystko fajnie ale gdzie jest tez załączony wzór deklaracji członkowskiej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Jesli ktos posiada w wersji elektronicznej i moze mi przesłać to poprosze jarozakr@op.pl

Tedi
Posty: 25
Rejestracja: wt 25 lis 2003, 19:43
OSP (gm., woj.): Chłapowo (Władysławowo)
Lokalizacja: POMORSKIE
Kontakt:
Status: Offline

deklaracja

Post autor: Tedi » sob 26 lut 2005, 19:06

Wzór deklaracji i innych drobiazgów jest zamieszczony w książce pracy MDP wydanej przez ZOW ZOSP RP w Gdańsku. Polecam- sam pisałem. W formie el. mogę przesłać za kilka dni. Książkę pracy MDP bardzo polecam, ciekawie jest opisane planowanie pracy drużyny. Książki można nabyć w biurach oddziałów wojewódzkich.
Może ktoś już z tej pozycji korzysta , czekam na opinie, może trzeba coś zmienić.

Jarozakr
Posty: 30
Rejestracja: czw 17 lut 2005, 19:24
Lokalizacja: Zakroczym
Status: Offline

Re: deklaracja

Post autor: Jarozakr » sob 26 lut 2005, 19:26

Dziękuje Bardzo za odpowiedź, jak by nie sprawiło kłopotu to czy mógłbym prosić o przesłanie na adres jarozakr@op.pl deklaracji pozdrawiam

Tedi
Posty: 25
Rejestracja: wt 25 lis 2003, 19:43
OSP (gm., woj.): Chłapowo (Władysławowo)
Lokalizacja: POMORSKIE
Kontakt:
Status: Offline

Post autor: Tedi » pt 11 mar 2005, 21:33

Cierpliwości JAROZAKR mam znów kłopoty z NETEM
TEDI :oops:

Zipo
Posty: 78
Rejestracja: pn 11 lip 2005, 00:42
Lokalizacja: Kraków
Status: Offline

Post autor: Zipo » pt 12 sie 2005, 20:59

Wyżej zostało napisane iż jest to regulamin wzorcowy i może byś dostosowany do własnych poczeb. Czy oznacza to iż w mojej drużynie mogę wprowadzić dodatkowy podział na stopnie wśród członków MDP. [stopni tych domagają się sami członkowie] chodzi mi o to że oprócz dowódcy drużyny, jego zastępcy i dowódcy sekcji chciałbym wprowadzić jeszcze kilka funkcji - stopni łączących się z pełnionymi zadaniami i stosunkiem zależności w MDP. Myślałem o takim na wzór OSP np. starszy strażak [ po wysłudze lat w MDP], dowódca roty, zastępca dowódcy sekcji lub np. jeszcze inne.
'czasami poprostu brakuje kamieni..."

Tedi
Posty: 25
Rejestracja: wt 25 lis 2003, 19:43
OSP (gm., woj.): Chłapowo (Władysławowo)
Lokalizacja: POMORSKIE
Kontakt:
Status: Offline

Stopnie- funkcje wMDP

Post autor: Tedi » sob 13 sie 2005, 20:34

Zagadnienie jest bardzo ciekawe i NOWE. Poraz pierwszy ten temat wypłynął na forum i chyba nie tylko tu. Niestety nie mam wyrobionego zdania w tej sprawie, muszę się z tym "przespać". Może inni opiekunowie - dowódcy MDP mają jakieś wizje. Do tej pory powoływano w MDP funkcyjnych, Którzy wchodzą w skład rady drużyny natomiast inne funkcje czy stopnie nie działały. A MOŻE KTOŚ W DRUŻYNIE MA COŚ TAKIEGO. Pozdrawiam TEDI

Zipo
Posty: 78
Rejestracja: pn 11 lip 2005, 00:42
Lokalizacja: Kraków
Status: Offline

Post autor: Zipo » sob 13 sie 2005, 22:24

Ja swoim podopiecznym dałem możliwość zgłaszania propozycji co do tych stopni, myślałem o dwojakim systemie mianowicie o pełnionych funkcjach i o zależnościach panujących między członkami. Nie wiem tylko jak je pogodzić. Sądze że uatrakcyjni to prace w MDP i zmotywuje członków do aktywniejszej pracy która bedzię się łączyła np. z wyższym stopniem. Jeśli mi się uda to za kilka dni spróbuję zaprezentować wyniki pracy mojej drużyny nad tym zagadnieniem.
'czasami poprostu brakuje kamieni..."

ogar182
Posty: 2
Rejestracja: pn 02 sty 2006, 13:54
Lokalizacja: Dankowice
Status: Offline

Post autor: ogar182 » sob 14 sty 2006, 15:36

Moim zdaniem dodatkowe stopnie w MDP są zbyteczne. Takie rzeczy jak wysługa lat i przysłużenie się jednostce można przecież uhonorować poszczególnymi odznakami MDP OSP. Doprowadzenie do rozszerzenia stopni może wprowadzić zbędny formalizm i zamieszanie.
ODPOWIEDZ