Historia stra¿y po¿arnych W³oc³awka i powiatu (1874-2004).


Topic author
bukpartner
Posty: 1
Rejestracja: ndz 07 lis 2004, 12:09
Lokalizacja: W³oc³awek
Status: Offline

Historia stra¿y po¿arnych W³oc³awka i powiatu (1874-2004).

Post autor: bukpartner » ndz 07 lis 2004, 16:53

Szanowni Pañstwo !

Biuro Us³ug Komputerowych „Partner” poleca wydawnictwo dr Zdzis³awa Jana Zasady pt. „Dzieje stra¿y po¿arnych W³oc³awka oraz powiatu w³oc³awskiego na tle historii ochrony przeciwpo¿arowej Kujaw wschodnich (1874-2004)”.

S³owo wprowadzaj±ce napisali: prof. zwycz. dr hab. Marian Pawlak - kierownik Zak³adu Historii Nowo¿ytnej Instytutu Historii Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiegi i prof. zwycz. dr hab. Józef Ryszard Szaflik - przewodnicz±cy Komisji Historycznej przy Zarz±dzie G³ównym Zwi±zku OSP RP.

Inspiracj± do jej napisania pracy by³a chêæ udokumentowania bardzo interesuj±cej dzia³alno¶ci stra¿y po¿arnych. Temat ten interesowa³ autora od wielu lat, mia³ on te¿ ¶cis³e powi±zanie z jego prac± zawodow± w jednostkach ochrony przeciwpo¿arowej we W³oc³awku. By zebraæ rozproszone materia³y i dokumenty, wertowa³ ró¿ne dostêpne ¼ród³a w jednostkach stra¿y po¿arnych, Archiwum Pañstwowym we W³oc³awku, w by³ych komendach wojewódzkich Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Bydgoszczy i W³oc³awku, Szkole G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w Warszawie, Centralnym Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyñskiej we W³oc³awku, Muzeum Historii W³oc³awka, Muzeum Etnograficznym we W³oc³awku, Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Katedralnym we W³oc³awku, Bibliotece im. Zieliñskich w P³ocku i Bibliotece Seminarium Duchownego we W³oc³awku oraz archiwum KM PSP we W³oc³awku, a tak¿e w zasobach udostêpnionych przez internet.
Na podstawie stosunkowo szerokiej bazy ¼ród³owej, przeprowadzi³ w poszczególnych rozdzia³ach rozprawy analizê i syntezê wydarzeñ i faktów historycznych, zwi±zanych z dzia³alno¶ci± stra¿y po¿arnych na ziemiach polskich. Praca koñczy siê ocen± dorobku po¿arnictwa polskiego we wszystkich omawianych okresach.
Zasadniczy jej trzon, zgodnie z wymaganiami przed³o¿onymi w tytule, obejmuje cezurê czasow± od 1874 r. – chwili formalnego powo³ania do ¿ycia Stowarzyszenia Stra¿y Ochotniczej Ogniowej we W³oc³awku do pocz±tku 2004 r. – w którym to obchodzono jubileusz 130-lecia utworzenia, jednego z pierwszych na Kujawach oddzia³u do walki z po¿arami i innymi klêskami ¿ywio³owymi.

W poszczególnych rozdzia³ach rozprawy naukowej poruszono nastêpuj±ca problematykê:

Rozdzia³ pierwszy – zatytu³owany: Bezpieczeñstwo po¿arowe i walka z po¿arami w dawnych wiekach, po¶wiêcono zjawisku po¿aru oraz procesom jego niekontrolowanego przebiegu, od czasów najdawniejszych a¿ po wspó³czesno¶æ. Analizie poddano tak¿e zagadnienia dotycz±ce sposobów i technik gaszenia po¿arów od XV do XVII w. Du¿y nacisk po³o¿ono na zaakcentowanie przyczyn i skutków powstawania po¿arów oraz ich wp³ywowi na dalsze ¿ycie jednostek i ca³ych spo³eczno¶ci. Nakre¶lono tak¿e t³o historyczne powstania pierwszych organizacji do walki z po¿arami w niektórych pañstwach Europy oraz w Polsce.

W rozdziale drugim - Zarys historii stra¿y po¿arnych w Królestwie Polskim, podjêto problematykê dzia³alno¶ci stra¿y po¿arnych na terenie Królestwa Polskiego oraz bardziej szczegó³owo - pracy jednostek stra¿y na terenie W³oc³awka i by³ego powiatu w³oc³awskiego. Ponadto przedstawiono rys historyczny zmian, które zasz³y w administracji na skutek podzia³ów terytorialnych na Kujawach Wschodnich i w powiecie w³oc³awskim oraz sposoby stanowienia przepisów ochrony przeciwpo¿arowej. Wiele uwagi po¶wiêcono wspó³pracy i pomocy, jak± nios³o pogorzelcom i stra¿akom Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych. Rozpatrzono tak¿e warunki oraz t³o historyczno-spo³eczne powstania W³oc³awskiej Stra¿y Ogniowej. Opisana w tym rozdziale problematyka koñczy siê przedstawieniem dzia³añ stra¿y po¿arnych podczas I wojny ¶wiatowej.

Celem trzeciego rozdzia³u Dzia³alno¶æ stra¿y po¿arnych w okresie miêdzywojennym, jest przybli¿enie czytelnikowi dzia³alno¶ci jednostek stra¿y po¿arnych w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego. Ukazana zosta³a problematyka operacyjno-prewencyjna oraz przedstawiono bardzo z³o¿on± sytuacjê organizacyjn± i polityczn± w tych jednostkach. Ró¿norodno¶æ partii i ugrupowañ politycznych oraz wielorako¶æ od³amów ruchu po¿arniczego znalaz³a swoje odzwierciedlenie w analizie poczynañ kierownictwa w³oc³awskiej stra¿y.

Rozdzia³ czwarty Stra¿e po¿arne w okresie II wojny ¶wiatowej, zawiera opis i analizê dzia³alno¶ci stra¿y w okresie II wojny ¶wiatowej. Ta czê¶æ pracy jest najmniej udokumentowana. Lata 1939-1945 zarówno we W³oc³awku, jak i w powiecie w³oc³awskim, nie by³y okresem zaprzestania dzia³alno¶ci stra¿y po¿arnych. Wydane przez okupanta ró¿norodne obostrzenia i zakazy oraz zwi±zana z nimi eksterminacja ludno¶ci mia³y wp³yw na morale i walkê w³oc³awskich stra¿aków, nie tylko z ¿ywio³em ale i z naje¼d¼c±. W zakoñczeniu rozdzia³u podjêto próbê bilansu strat ludzkich, jakie ponios³y jednostki Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych we W³oc³awku i powiecie w³oc³awskim w czasie niemieckiej okupacji.

W pi±tym rozdziale Przeobra¿enia strukturalne i organizacyjno-operacyjne w stra¿ach po¿arnych po 1945 roku, przeanalizowano pracê stra¿y po¿arnych, od chwili wyzwolenia w roku 1945 a¿ do roku 1975 roku. Okres ten cechowa³ siê szczególn± dynamik± pracy po¿arniczej i aktywno¶ci± spo³eczn± stra¿y po¿arnych. Szeroko nakre¶lona zosta³a problematyka legislacyjna i ustawodawcza, w okre¶leniu ram ustrojowych i prawnych dla zarz±dów i jednostek OSP oraz stra¿y zawodowych. Mia³y one - jak za¶wiadczaj± analizowane dokumenty - kapitalne znaczenie dla hamowania czy rozwoju stra¿y po¿arnych. W koñcowym fragmencie rozdzia³u podjêto próbê oceny po¿arniczych dzia³añ jednostek stra¿y rejonu w³oc³awskiego oraz zarysowano wp³yw pracy stra¿ackich ogniw na kszta³t po¿arnictwa w przysz³ym województwie w³oc³awskim.

Przedostatni szósty rozdzia³ Utworzenie województwa w³oc³awskiego a dzia³alno¶æ stra¿y po¿arnych w regionie, obejmuje okres dzia³alno¶ci stra¿y po¿arnych, czyli od chwili utworzenia dla rejonu w³oc³awskiego Komendy Rejonowej Stra¿y Po¿arnych (KR SP) i Zarz±du Wojewódzkiego Zwi±zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych (ZW ZOSP), obejmuj±cego tak¿e jednostki OSP z terenu powiatu w³oc³awskiego i miasta W³oc³awka. Szczególny akcent w pracach badawczych po³o¿ono na wydarzenia i osoby, które mia³y niew±tpliwy wp³yw na kszta³towanie i dzia³alno¶æ stra¿y po¿arnych w tym okresie. Ramy czasowe wyznacza³ tutaj, wprowadzony w lipcu 1975 r., nowy podzia³u administracyjny kraju. Krañcowy jest 1992 r. kiedy to, w wyniku uchwalenia przez Sejm III Rzeczypospolitej ustaw O ochronie przeciwpo¿arowej i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zrestrukturyzowano dzia³alno¶æ ca³ej ochrony przeciwpo¿arowej w Polsce.

W ostatnim siódmym rozdziale Pañstwowa Stra¿ Po¿arna i jednostki stra¿y ochotniczych w latach 1992-2003, poruszono problematykê przeobra¿eñ jakie mia³y miejsce na terenie chronionym przez PSP i OSP w czasie ich ponaddziesiêcioletniej s³u¿by. Zagadnienia w nim poruszone s± niezmiernie aktualnymi, przez co i ich badawczy zakres nie móg³ byæ do koñca przeprowadzony i odpowiednio przeanalizowany, ze wzglêdu na zbyt ma³± ró¿nicê czasow± od ich wyst±pienia oraz mog±ce pojawiæ siê nowe spojrzenia na niektóre wydarzenia. Tym niemniej, dla zamkniêcia stosunkowo d³ugiego jak na historiê stra¿y po¿arnych okresu oraz podkre¶lenia wagi jak± odgrywa³a ochrona przeciwpo¿arowa w ¿yciu spo³ecznym, autor zdecydowa³ siê na szkic i wyeksponowanie najwa¿niejszych, z punktu widzenia rozwoju zawodowej jak i ochotniczej s³u¿by po¿arniczej wydarzeñ, akcji ratowniczo-ga¶niczych, stra¿ackich jubileuszy, wspó³pracy z jednostkami samorz±du terytorialnego i w³adzami administracyjnymi.


Aby uwypukliæ walory dokumentacyjne niniejszej pracy za³±czono w aneksach miêdzy innymi: kalendarium, fotografie i inne materia³y. Przedstawiony w nich materia³ faktograficzny jest w wielu przypadkach jedynym ¼ród³em, na podstawie którego mo¿na odtworzyæ najwa¿niejsze fakty i daty z historii poszczególnych jednostek OSP oraz stra¿y zawodowych.


Wydawnictwo o formacie 24 x 16 cm i objêto¶ci 500 str. Zawiera tak¿e: bibliografiê, kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ w ochronie przeciwpo¿arowej na terenie Kujaw wschodnich, indeksy nazwisk i miejscowo¶ci, 61 fotografii oraz liczne wykresy i tabele.


Pracê mo¿na zamówiæ pod email: bukpartner@pf.pl lub drog± pocztow± na adres: BUK Partner, 87-800 W³oc³awek, ul. I. Zbiegniewskiej 13/68 i zostanie ona przes³ana za zaliczeniem pocztowym.

Cena wydawnictwa 30 z³ + koszty przesy³ki. Istnieje mo¿liwo¶æ otrzymania rachunku.

Wydawca
ODPOWIEDZ