Etat kierowcy

Wszelkie sprawy dotyczące Straży Pożarnych od strony prawnej.
Awatar użytkownika

Topic author
ospbrzostek
Posty: 48
Rejestracja: czw 18 maja 2006, 08:54
Status: Offline

Etat kierowcy

Post autor: ospbrzostek » pn 02 lut 2009, 11:18

Witam wszystkim
Zwracam się z pytaniem do was. Potrzebuje informacji o zatrudnionych kierowcach OSP na etacie w UG. Tzn na jakich zasadach są zatrudnieni przez UG? Chodzi mi tutaj o etat (dyżur) w OSP.
Pozdrawiam

marcin_op
Posty: 526
Rejestracja: czw 07 lut 2008, 21:34
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: marcin_op » wt 03 lut 2009, 07:58

Ja jestem zatrudniony na umowę - zlecenie.
W umowie mam wpisane: Kierowca, oraz utrzymanie w gotowości bojowej samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w .....
Miesięczne wynagrodzenie ...

Nikt mnie nie pyta kiedy i ile jestem w remizie, ważne żeby samochód był non stop w gotowości i tyle....

fajerman-1
Posty: 193
Rejestracja: ndz 30 kwie 2006, 11:15
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: fajerman-1 » czw 05 lut 2009, 20:25

Wszystko sie zgadza z tym ze zatrudniajac takiego kierowce powinien on spełniac pewne zasady
- byc członkiem OSP
- posiadac odpowiednie przeszkolenie
- kurs BHP
- badania lekarskie
- ubezpieczenie
- uprawnienia do kierowania pojazdów uprzywilejowanych
- wiek 21-59 lat
Pozdrawiam

marcin_op
Posty: 526
Rejestracja: czw 07 lut 2008, 21:34
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: marcin_op » pt 06 lut 2009, 07:38

- byc członkiem OSP - Zgadza się
- posiadac odpowiednie przeszkolenie - a są jakieś szkolenia dla kierowców uprzywilejowanych ?? bo nie słyszałem
- kurs BHP - Jaki kurs BHP masz na mysli? jakiś extra dla kierowców ?? bo też nie słyszałem.
- badania lekarskie i psychologiczne do prowadzenie pojazdow uprzywilejowanych
- ubezpieczenie ubezpieczenie... czego ? samochodu ? czy siebie ??
- uprawnienia do kierowania pojazdów uprzywilejowanych nie ma czegoś takiego jak uprawnienia do kierowania uprzywilejowanymi. Wystarczy miec odpowiednią kat.prawa jazdy, badanie lekarskie i psychologiczne do ich prowadzenia.
- wiek 21-59 lat 21 - 60 lat

fajerman-1
Posty: 193
Rejestracja: ndz 30 kwie 2006, 11:15
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: fajerman-1 » pt 06 lut 2009, 20:56

Widze ze Pan marcin jest bardzo drobiazgowy ...
- tak opertator sprzetu jesli pojazd posiada motopompe lub autopompe lub inne wyposazenie na samochodzi agregat pradotwórczy itp.to copojedzie do akcji ibedzie siedział w samochodzie czytajac gazete ?
- ogólny kurs BHP dla członków biorących bezposredni udział w akcji rat-gas.!!
- ogołne badania lekarskie o których mówi sie w ustawie
- ubezpieczenie indywidualne OC ,od nastepst nieszczesliwych które zawarte sa w Ustawie
- w trakcie psychotestów zaznacza sie o jakie badania chodzi bo sa róze np przewoz materiałow niebezpiecznych wiec z takimi w strazy nie moge jezdzic
- 21-60 lat zgadza sie lecz wole młodszego przygotowac wczesmiej niz czekac az gosc zrezygnuje w wieku 60 lat i jeden dzien a kiedy przyucze kandydata
Widze tak naprawde Sz.P Marecinie ze czepia sie Pan szczegułow ktore ujałem ogołnie.
Nie te czasy ze straz była do gaszenia ognia
Na pojazdach znajduje sie duo sprzetu który kierowca powinien umiec obsłuzyc czy to piła łancuchowa moduł wysokocisnieniowy i wiele innych
Sadze ze wtjasniłem Panu w czym rzecz prawda
Naprawde wystarczy poczytac Ustawe PPOZ warunki ubezpieczyciela Kodeks Pracy Kodeks Karny itp
a wtedy zrozumie Pan jak musimy byc np ubrani w jaki sprzet czym dysponowac gdyz w przypadku wypadku wyciaga sie wszystko czy ubezpieczony odpowiednio ubrany przeszkolony przez PSP Bhp badania lekarskie .
Pozdrawiam i zapraszam do lektury.

marcin_op
Posty: 526
Rejestracja: czw 07 lut 2008, 21:34
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: marcin_op » pt 06 lut 2009, 23:38

A gdzie w ustawie p.poż i nawet ustawie o PSP jest mowa o kierowcy ?
Bo może źle szukam ale jakoś nie mogę tego znaleźć....

fajerman-1
Posty: 193
Rejestracja: ndz 30 kwie 2006, 11:15
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: fajerman-1 » sob 07 lut 2009, 16:48

Kto moze brac udział bezposredni w akcjach ratowniczo - gasniczych co takze obowiazuje kierowce
5) w art. 19 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
"1b. Bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze, o którym mowa w art. 28 ust. 1.";
niecj jedzie do akcji strazak ratowni który nie jest ubezpiecony..
5) art. 26 otrzymuje brzmienie:
"Art. 26. 1. Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, a także członkowi ochotniczej straży pożarnej, zwanemu dalej "osobą poszkodowaną", który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje:
1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
2) renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.
2. Członkom rodziny osoby poszkodowanej, która zmarła wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1, przysługuje:
1) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby poszkodowanej,
2) renta rodzinna,
3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.
3. Jednorazowe odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przysługują na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości kwot ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i są wypłacane przez podmioty ponoszące koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej.
4. Renty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, przysługują:
1) osobom poszkodowanym będącym członkami ochotniczych straży pożarnych oraz członkom ich rodzin - na zasadach, w trybie i wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,
2) osobom poszkodowanym będącym strażakami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz członkom ich rodzin - na zasadach, w trybie i wysokości określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, ustala i wypłaca, z zastrzeżeniem ust. 6, podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów o odszkodowaniach przysługujących w związku ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej.
6. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, przysługujące osobie poszkodowanej lub członkowi rodziny osoby poszkodowanej będącej członkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala i wypłaca właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
7. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 3, ustala się według następujących zasad:
1) w razie utraty lub całkowitego zniszczenia mienia odszkodowanie ustala się według ceny zakupu obowiązującej w czasie ustalania odszkodowania, z uwzględnieniem stopnia zużycia mienia,
2) w razie uszkodzenia mienia odszkodowanie stanowi równowartość przywrócenia go do stanu sprzed wypadku; jeżeli jednak stopień uszkodzenia jest znaczny albo koszty naprawy przekroczyłyby wartość uszkodzonego mienia, wypłaca się odszkodowanie w wysokości określonej w pkt 1.
8. Osobie poszkodowanej, której świadczenia odszkodowawcze, o których mowa w ust. 1, przysługują także z tytułu stosunku pracy lub służby albo ubezpieczenia społecznego lub majątkowego, przyznaje się jedno świadczenie wybrane przez zainteresowanego.

http://www.psp.olesno.pl/szkolenia/szko ... at%201.pps
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury Departament Transportu Drogowego - w sprawie zaświadczeń dla kierowców OSP.plik pdf
USTAWA

z dnia 25 lipca 2008 r.

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.”;

2) w art. 28:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.3)) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania oraz zakres badań, o których mowa w ust. 6, a także podmioty uprawnione do ich przeprowadzania, uwzględniając specyfikę działań ratowniczych, a także kwalifikacje podmiotów przeprowadzających badania lekarskie.”;

3) w art. 32:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne.”,

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.”,

c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 w ust. 5a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) współdziałanie z zarządem oddziału wojewódzkiego związku ochotniczych straży pożarnych;”;

2) w art. 13:

a) w ust. 6 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;”,

b) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) strażak Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;

10) członek ochotniczej straży pożarnej podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.”;

2) w art. 95a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym może być osoba, z zastrzeżeniem ust. 2–4, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) posiada zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające jej zatrudnienie oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, i psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Kierującym pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej może być osoba, która posiada zaświadczenie wydane przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich, o których mowa w art. 122 ust. 2, oraz psychologicznych, o których mowa w art. 124 ust. 2.”.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Sadze szanowny kolego ze troszke przekonałem Cie do obowiazujacych nas ochotników przepisów które w czasie wykonywania czynnosci ratowniczo-gasniczych sa obowiazujace poniewa działamy w tej kwestii jak FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY wiec nie mozemy pozwalac zeby kolega którego szanujemy brał udział w akcji przypadkowo tylko dlatego ze został przyjety w poczet członków OSP.
Mysle ze niekt nie ma prawa narazac swiadomie kogos na zagrozenie !!
Serdecznie pozdrawiam

marcin_op
Posty: 526
Rejestracja: czw 07 lut 2008, 21:34
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: marcin_op » ndz 08 lut 2009, 21:40

Wszystkko się zgadza - ja do czegoś innego dążyłem w tej dyskusji....

Chciałem po prostu pokazać.... że kierowca może również jechać na stację zatankować samochód, na przegląd rejestracyjny, do mechanika... Niech w trakcie mu ktoś wjedzie w samochód i będzie kolizja....
Taki kierowca też musi mieć "papiery" na pojazdy uprzywilejowane mimo że nie uczestniczy w akacji rat.gaś.

Reasumująć.... Pytanie na forum brzmi: "Etat kierowcy", a ten kierowca wcale nie musi wyjeżdżać do akcji...
U nas jest 5 kierowców, a jeden z nich jest zatrudniony tylko po to, żeby auto było w gotowości, miało paliwo, naładowane aku, ważne przeglądy itp...
Awatar użytkownika

Topic author
ospbrzostek
Posty: 48
Rejestracja: czw 18 maja 2006, 08:54
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: ospbrzostek » pn 09 lut 2009, 09:35

Koledzy moje pytanie do was zamyka się w kwesti w jakich jednostakch OSP są zatrudnieni kierowcy i na jakich zasadach czy jest to umowa zlecenie czy inna forma. Chodzi tu o etat kierowcy w OSP czyli gość ma dyżur od 8 - 16 itp.

robert1972
Posty: 2
Rejestracja: pn 09 lut 2009, 21:04
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: robert1972 » pn 09 lut 2009, 21:22

Koledzy potrzebuję odpowiedz najlepiej podparte art.
Czy kierowca OSP( z podpisaną umową z UG). może być naczelnikiem danej jednostki, jak i komendantem gminnym( również związany umową z UG.)
INACZEJ JEDNA OSOBA WYSTĘPUJE W TRZECH POSTACIACH.
Sam rozpisuje karty drogowe,jako naczelnik je sprawdza,a jako komendant je zatwierdza.
wiem że niejest to logiczne,lecz brak mi podstawy prawnej ażeby temu zaprzestać.

fajerman-1
Posty: 193
Rejestracja: ndz 30 kwie 2006, 11:15
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: fajerman-1 » pn 09 lut 2009, 22:44

Sadze ze nic z tym sie nie da zrobic
Naczelnika wybiera Zarzad OSP
Komendanta Zarzad MG
Kierowce zatrudnia wojt, burmistrz it.
Dziwne ze karty zatwierdza u Was Komendant u nas robi to pracownik gminy insp ppoz i oc.
Jako delegat z OSP wszedł do Zarzadu Gminnego takze musisz sie z tym pogodzic jesli zostanie delegatem do Zarzadu Powiatowego moze takze pełnic 4 funkcje a jezeli Zarzad Powiatowy skieruje go jako delegata do Zarzadu woj. .... i widzisz tak działa ta machina.
Jesli wywiazuje sie ze swoich obowiazków i Zarzady nie wnosza sprzeciwu no to trudno tak bedzie

marcin_op
Posty: 526
Rejestracja: czw 07 lut 2008, 21:34
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: marcin_op » wt 10 lut 2009, 07:59

Też uważam za dziwne że Komendant zatwierdza karty.
U nas karty wypisuje kierowca i przekazuje je do UG i tam pracownik Gminny je zatwierdza.... Naczelnik czy Komendant Gminny ich nawet nie widzi.

fajerman-1
Posty: 193
Rejestracja: ndz 30 kwie 2006, 11:15
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: fajerman-1 » wt 10 lut 2009, 15:00

To troszke nie tak jestem Naczelnikiem i mam obowiazek Statutowy sprawdzac i kontrolowac prace sprzetu jego prawidłowa i zgodna z przeznaczeniem eksploatacje. Slowem Naczelnik ma obowiazek pilnowac prawidłowych i zgodnych wpisów.
Np.podpisuje zgodnosc powiedzmy uzycia piły spalinowej łancuchowej jesli jest na miejscu akcji
Zobacz kolego szanowny jakie obowiazki w Waszym Statucie ma Nczelnik.
Pozdrawiam

robert1972
Posty: 2
Rejestracja: pn 09 lut 2009, 21:04
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: robert1972 » wt 10 lut 2009, 15:22

Tak kolego masz racje co do kompetencji naczelnika.
Tylko unas dochodzi do tego że nikt niema pojęcia(ani dostępu do danych),ile np.beczek było wylanych na akcji.
A kto to sprawdzi !?

fajerman-1
Posty: 193
Rejestracja: ndz 30 kwie 2006, 11:15
Status: Offline

Re: Etat kierowcy

Post autor: fajerman-1 » wt 10 lut 2009, 21:21

To macie BAŁAGAN
u nas takie sprawy sa notowane podawane do PSK a w przypadku poboru wody z wodociagu miejskiego powiadamiany jest ZECWiK gdyz rozchod wody musi byc rozpisany gdyz w poborach przez mieszkanców /odczyty z wodomierzy/ nie beda sie zgadzały z wodomierzem głównym .
Zyzycie srodka pianotworczego sorbentu podlega ewidencji
Tak jest np u nas.
Pozdrawiam
ODPOWIEDZ